History of Staff

year Head Staff Assistant
1958 Tokichi Kato
1959 >
1960 > Takashi Uemura
1961 > Ken Takahashi
1962 > Mieko Obara
1963 > Shinichi Takahashi
1964 > Keiko (Ohtaki) Kurihara
1965 > Nobuo Uchida >
1966 > > >
1967 > > >
1968 Miho Daigo > >
1969 > > >
1970 > > >
1971 > > >
1972 > > >
1973 > > >
1974 > > Kiyoshi Ikemoto
1975 > > >
1976 Nobuo Uchida Ushio Takeuchi >
1977 > > >
1978 > > >
1979 > > >
1980 > > Shinji Nagae
1981 > > Noriaki Komatsu
1982 > > >
1983 > Yoshimasa Kurashige Kazuhoko Kawai
1984 > > >
1985 > > >
1986 > > >
1987 > > Hiroyuki Murano
1988 Yoshimasa Kurashige > >
1989 Nobuo Uchida Atsushi Miyashita >
1990 discontinued > Masanori Ito
1991 > Shin-ichi Yumoto
1992 > >
1993 > >
1994 > Kazunoru Oguni
1995 > >
1996 > >
1997 Mutsumi Nakai >
1998 Atsushi Miyashita Takashi Nagao
1999 > >
2000 > >
2001 > Yuka Matsuyama
2002 > Takamasa Sakurai
2003 > Yuka Matsuyama
2004 > >
2005 > >
2006 > >
2007 > Yuka Matsuyama/ Saiki Mishima
2008 > Saiki Mishima
2009 Atsuhsi Miyashita >
2010 > >
2011 > >
2012 > >
2013 > >
2014 > Saiki Mishima/ Ryoya Matsumoto
2015 > Ryoya Matsumoto
2016 > Ryoya Matsumoto/ Haruka Yamazaki
2017 > Hiroharu Tanaka Haruka Yamazaki
2018 Atsuhsi Miashita /Hiroharu Tanaka Atsuhsi Miyashita /Hiroharu Tanaka Haruka Yamazaki/ Airi Yaguchi