Student's Club

SAMC:Seikei Astronomy and Meteorolgy Club (Seikei Senior High School)

NSC :Natural Science Club (Seikei Junior High School)

Linceo Academy